Index

Woordenboek

Dit is het juridisch woordenboek van AMS Advocaten, een schat aan informatie over belangrijke, actuele, bekende en minder bekende begrippen in het contractenrecht.

Index

Begrip

A
aanbod
aanbod en aanvaarding
aanmaning
aanneemovereenkomst
aanneming van werk
aannemingsovereenkomst
aansprakelijkheid
aansprakelijkheidsverzekering
aantasting eer en goede naam
aanvaarding
aanzegging
actio pauliana
advocaatskosten
agentuur
agentuurcontract
agentuurovereenkomst
akte
algemene voorwaarden
authentieke akte
B
battle of forms
bedenktijd
beding
bedreiging
bedrog
Beklamel arrest
Beklamel criterium
Beklamel-norm
belediging
beloning
bemiddeling
bemiddelingsovereenkomst
benadeelde
benadeelde partij
beneficiaire aanvaarding
bestuurdersaansprakelijkheid
bewaarneming
bewaarnemingsovereenkomst
bijzondere titel
blijvende tekortkoming
boedel
boete
boetebeding
boeteclausule
borgtocht
bouwcontract
bouwopdracht
bouwovereenkomst
bruikleen
bruikleenovereenkomst
BTW-carrouselfraude
buitengerechtelijke kosten
buitengerechtelijke vernietiging
C
carrouselfraude
causaal verband
causaliteit
causaliteitsleer
clausule
colportage
compensatie
conformiteit
conformiteitseis
consument
consumentenkoop
consumentenrecht
contract
contractbreuk
contractsovername
courtage
crediteursverzuim
curatele
D
dading
debiteur
default
dekkingskoop
derdenbeding
derdenbescherming
derdenzekerheid
derogerende werking
distributieovereenkomst
duurovereenkomst
dwaling
E
economisch eigendom
economische eigendom
eigen schuld
eigen vermogen
electronische handtekening
ernstige tekortkoming
escrow
exoneratiebeding
exoneratieclausule
exploitatiecontract
exploitatieovereenkomst
exploitatieschade
F
fabrieksgarantie
financieringsclausule
financieringsvoorbehoud
franchise
franchise contract
franchiseovereenkomst
franchising
G
garantie
garantiebewijs
gederfde winst
geheimhouding
geheimhoudingsbeding
geheimhoudingsbepaling
geheimhoudingsclausule
geheimhoudingsovereenkomst
geheimhoudingsplicht
gemengde overeenkomst
gift
goede trouw
grijze lijst
H
handelsovereenkomst
Haviltex-criterium
hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijkheid
hulppersoon
huur
huurkoop
huurkoopovereenkomst
huurovereenkomst
huurrecht
huurwet
I
immateriële schade
in gebreke stellen
inboedel
incassokosten
ingebrekestelling
inkomensderving
J
juridische kosten
K
kernbeding
kettingbeding
kindsdeel
klachtplicht
koop
koop op afbetaling
koop op afstand
koop-/aannemingsovereenkomst
koop-aannemingovereenkomst
koopakte
koopcontract
koopoptie
koopovereenkomst
kwade trouw
kwalitatieve aansprakelijkheid
kwalitatieve verplichting
kwijting
L
laster
lastgeving
lease
leasecontract
leaseovereenkomst
leasing
legitieme portie
lenen
leningsovereenkomst
letselschade
levering
lijfrente
lijfrentepolis
loon
M
makelaarsovereenkomst
mantelovereenkomst
misbruik van bevoegdheid
misbruik van omstandigheden
misbruik van recht
mondelinge overeenkomst
N
nakoming
natuurlijk persoon
natuurlijke verbintenis
niet toerekenbare tekortkoming
nietig
non-conformiteit
O
omzetschade
onderbewindstelling
onderzoeksplicht
ongedaanmaking
ongedaanmakingsverbintenis
ongedaanmakingsverplichting
ongerechtvaardigde verrijking
onrechtmatig
onrechtmatige daad
onrechtmatige publicatie
onrechtmatigheid
ontbindende voorwaarde
onverschuldigde betaling
onwetmatig
opdracht
opdrachtovereenkomst
opschorten
opschortende voorwaarde
opschorting
opschortingsbevoegdheid
opschortingsrecht
optie tot koop
overdracht
overeenkomst
overeenkomst op afstand
overeenkomst van aanneming
overeenkomst van bruikleen
overeenkomst van opdracht
overeenkomst van schenking
overmacht
P
pachtovereenkomst
Pauliana
paulianeus
paulianeus handelen
plicht tot ongedaanmaking
precontractuele fase
productaansprakelijkheid
R
raamcontract
raamovereenkomst
recht van opschorting
recht van reclame
rechtsgevolg
rechtshandeling
rechtsverwerking
reclamatie
reclame
reclameren
rectificatie
redelijkheid en billijkheid
reflexwerking
regres
regresvordering
risicoaansprakelijkheid
S
sale-and-leaseback
sans prejudice
schadebeperkende maatregelen
schadebeperking
schadebeperkingsplicht
schadebeperkingsverplichting
schadevergoeding
schenken
schenking
schuldeisersverzuim
schuldeiserswanprestatie
schuldenaar
selbsteintritt
smaad
smaadschrift
sommatie
sommatiebrief
standaardbedingen
standaardbepalingen
stuiten
stuiting
subrogatie
T
te kwader trouw
tekortkoming
tekortschieten
toerekenbare tekortkoming
tussenpersoon
U
uitlenen
V
vastgoedschade
vaststelling
vaststellingsovereenkomst
verbintenis
verbintenissen
verbintenissenrecht
verhuur
verjaring
vermogensschade
verrekenen
verrekening
verrekeningsbevoegdheid
vertragingsschade
verzuim
voorwaardelijke verbintenis
W
WA-verzekering
wanprestatie
webshop
werkgeversaansprakelijkheid
werkgeversverklaring
wet koop op afstand
wilsgebrek
wilsovereenstemming
Z
zaakwaarnemen
zaakwaarnemer
zaakwaarneming
zorgplicht
zwarte lijst
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media