Advocaat Arbeidsrecht - UWV aansprakelijk onrechtmatige daad

Ontbinding na wanprestatie

Wanprestatie rechtvaardigt in veel gevallen de ontbinding van de overeenkomst. Dat betekent dat als de wederpartij de overeenkomst niet naar behoren nakomt, de overeenkomst opgezegd kan worden. Dat is slechts anders als de tekortkoming van geringe betekenis is of als ontbinding gezien de bijzondere aard van de tekortkoming een te zwaar middel is.

Ontbinding na verzuim

Een overeenkomst waarbij de partij die wil ontbinden zelf in verzuim is, kan niet worden ontbonden op grond van wanprestatie van de wederpartij. Daarnaast geldt dat wanneer nakoming tijdelijk onmogelijk is, of als nakoming niet blijvend onmogelijk is, de wederpartij eerst in verzuim moet zijn voordat de overeenkomst kan worden ontbonden op grond van wanprestatie. Meestal is voor het intreden van verzuim eerst een schriftelijke ingebrekestelling vereist.

Advocaat ontbinding overeenkomst vanwege wanprestatie

Als er sprake is van wanprestatie van de wederpartij en er geen sprake is van eigen verzuim, dan wordt de overeenkomst ontbonden door een schriftelijke verklaring. Als de overeenkomst via e-mail of een andere ‘elektronische weg’ tot stand is gekomen, dan kan de overeenkomst ook via diezelfde weg worden ontbonden. Daarnaast kan een overeenkomst op vordering van een partij door de rechter ontbonden worden. De bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden op grond van wanprestatie mag niet in de algemene voorwaarden worden uitgesloten of beperkt. Een dergelijke bepaling staat op de zwarte lijst.

Gevolgen ontbinding

Het gevolg van ontbinding is dat beide partijen worden bevrijd van hun rechten en plichten uit de overeenkomst. Daarnaast ontstaan verplichtingen voor beide partijen om – voor zover uit hoofde van de overeenkomst is gepresteerd – deze prestaties ongedaan te maken. Reeds geleverde zaken moeten worden teruggeleverd en betaalde bedragen moeten worden terugbetaald. Als ongedaanmaking niet mogelijk is, zal in plaats daarvan een vergoeding moeten worden betaald. Indien een partij door de wanprestatie schade heeft geleden, zal de wederpartij ook schadevergoeding moeten betalen.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media