advocaat ingebrekestelling bij wanprestatie

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een tot de wederpartij gerichte verklaring, waarin deze aansprakelijk wordt gesteld voor het niet-nakomen van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen. In de ingebrekestelling wordt de wederpartij een termijn geboden om alsnog na te komen. Als de wederpartij die termijn ongebruikt laat verstrijken, dan is hij in verzuim en heeft de andere partij (de schuldeiser) het recht de overeenkomst te ontbinden en om schadevergoeding te vorderen.

Met de ingebrekestelling voldoet de schuldeiser tevens aan zijn wettelijke klachtplicht. Als hij nalaat te klagen, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding en ontbinding van de overeenkomst.

Ingebrekestelling vanwege wanprestatie

Voor een beroep op schadevergoeding en ontbinding na wanprestatie, is vereist dat er sprake is van verzuim (tenzij nakoming blijvend onmogelijk is). Verzuim kan op verschillende manieren intreden. Er is in ieder geval sprake van verzuim wanneer de wederpartij met de ingebrekestelling een termijn voor nakoming is geboden en hij deze termijn niet benut. Verzuim zonder ingebrekestelling treedt in als een voor nakoming overeengekomen termijn verstrijkt (bijvoorbeeld de in de overeenkomst gestelde termijn) of als de wederpartij laat merken niet aan een ingebrekestelling te zullen voldoen. Wanneer er sprake is van een vordering uit onrechtmatige daad, is ook geen ingebrekestelling vereist.

Vereisten aan de ingebrekestelling

In de wet staat dat een ingebrekestelling een schriftelijke aanmaning is. De wet vereist niet dat de ingebrekestelling aangetekend wordt verzonden, maar dat zal zeker verstandig zijn zodat bewezen kan worden dat de wederpartij daadwerkelijk in verzuim is gekomen. Het andere vereiste aan de ingebrekestelling is dat daarin een redelijke termijn voor nakoming wordt geboden. Vanzelfsprekend moet in de ingebrekestelling ook staan waaruit de wanprestatie bestaat, zodat de wederpartij ook daadwerkelijk kan nakomen.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media