advocaat bij wanprestatie

Wanprestatie

Als een partij zijn uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, is er sprake van wanprestatie. In de wet wordt gesproken over een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. In geval van wanprestatie heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden en daarnaast om schadevergoeding te vorderen. Voor ontbinding en schadevergoeding is wel vereist dat nakoming blijvend onmogelijk is of dat er sprake is van verzuim.

Klachtplicht

De schuldeiser (de wederpartij van degene die niet-nakomt) heeft een klachtplicht. In de wet staat namelijk dat hij geen beroep meer kan doen op zijn recht op ontbinding of schadevergoeding, indien hij niet binnen een redelijke tijd na ontdekking van de wanprestatie bij zijn wederpartij heeft geprotesteerd. De wederpartij moet namelijk wel de kans hebben om zijn fout te herstellen, alsnog na te komen of de schade te beperken. Door het sturen van een ingebrekestelling wordt voldaan aan de klachtplicht.

Verzuim

Indien nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid om te ontbinden of schadevergoeding te vorderen pas wanneer er sprake is van verzuim. Daarvan is sprake als geen gehoor wordt gegeven aan een ingebrekestelling of als een voor nakoming gestelde termijn wordt overschreden. Ook kan verzuim intreden als uit de houding (of een verklaring) van de wederpartij blijkt dat deze geen gehoor zal geven aan eventuele ingebrekestelling.

Wanprestatie en schadevergoeding

Er is sprake van wanprestatie als een koper de verschuldigde koopsom niet betaalt, of als de verkoper het gekochte niet levert. Ook een gebrek in de nakoming levert wanprestatie op. Als bijvoorbeeld een kapotte of verkeerde zaak wordt geleverd is daar sprake van, maar ook als een dienstverlener zijn taak niet naar behoren uitoefent of bij de uitoefening daarvan fouten maakt. De wederpartij heeft dan recht op schadevergoeding.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media