Frequent ziekteverzuim ontbindingsgrond arbeidsovereenkomst?

Vaststellingsovereenkomst door advocaat

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarmee twee of meer partijen een geschil beëindigen of voorkomen, door met elkaar af te spreken wat tussen hen rechtens geldt. Deze afspraak is ook geldig, indien deze afwijkt van wat voor het sluiten van de vaststellingsovereenkomst tussen partijen gold. Vaak wordt een vaststellingsovereenkomst na schikkingsonderhandelingen tijdens een comparitie of na een mediation traject gesloten, maar het komt ook vaak voor dat een vaststellingsovereenkomst juist wordt gesloten om een procedure te voorkomen. Ook kan het ontslag van een werknemer worden geregeld met een vaststellingsovereenkomst. Dit wordt ook wel ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ of beëindigingsovereenkomst genoemd.

Vereisten vaststellingsovereenkomst

Om te kunnen spreken van een vaststellingsovereenkomst moet aan twee vereisten zijn voldaan. Allereerst moeten beide partijen bij de overeenkomst het doel hebben daarmee een geschil te beëindigen of te voorkomen. Daarnaast moeten zij zich in de overeenkomst hebben gebonden aan de vaststelling van hun rechtspositie zoals die in de overeenkomst luidt en de verplichtingen die in de overeenkomst zijn opgenomen. Als een schuldbekentenis aan deze voorwaarden voldoet, is dat tevens een vaststellingsovereenkomst.

Nakomen vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst heeft als doel een geschil definitief te beslechten. Als een van de partijen bij een vaststellingsovereenkomst deze niet nakomt, is de andere partij bevoegd de vaststellingsovereenkomst te ontbinden of nakoming van te vorderen bij de rechter. Een goede vaststellingsovereenkomst kan ervoor zorgen dat in die procedure tijd en kosten worden bespaard. Indien de vaststellingsovereenkomst wordt ontbonden, kan het geschil zelf ook weer voor de rechter gebracht worden.

Advocaat vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst kunnen verschillende soorten afspraken worden gemaakt. Zo kan een schuldbekentenis in de vorm van een vaststellingsovereenkomst vastgelegd worden of kunnen afspraken gemaakt worden tussen een maker van een gebrekkige zaak en de afnemer over een oplossing. Het belangrijkste van een vaststellingsovereenkomst is dat deze het geschil definitief tot een goed einde brengt. Een advocaat kan behulpzaam zijn bij het opstellen van een deugdelijke vaststellingsovereenkomst.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media