advocaat opstellen agentuurovereenkomst

Agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de handelsagent namens de principaal (leverancier) bemiddeld bij de totstandkoming van overeenkomsten. In tegenstelling tot bij de distributieovereenkomst, handelt de agent niet voor eigen rekening en risico, maar ontvangt hij als tegenprestatie voor de bemiddeling een beloning. Die beloning is op provisiebasis, wat wil zeggen dat de hoogte afhankelijk is van de voor de principaal gerealiseerde omzet. Agentuurovereenkomsten kunnen voor een bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan.

Opstellen agentuurovereenkomst

In de wet staan een aantal vereisten waaraan de agentuurovereenkomst moet voldoen. Zo kan de aansprakelijkheid van de handelsagent voor de nakoming van verplichtingen van de derden die partij zijn bij de gesloten overeenkomsten, slechts schriftelijk worden aangegaan. Bovendien mag die aansprakelijkheid niet verder strekken dan de hoogte van de provisie. Daarnaast zijn er wettelijke vereisten over de door de principaal te hanteren opzegtermijn en is de principaal verplicht iedere maand een opgave aan de handelsagent te verstrekken over de door hem te ontvangen provisie.

Opzeggen agentuurovereenkomst

Als een agentuurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, of als deze na de voor de overeenkomst bepaalde tijd is voortgezet, geldt dat zowel de handelsagent als de principaal de overeenkomst kunnen opzeggen. Daarbij moeten zij wel de in de overeenkomst bepaalde opzegtermijn in acht nemen. Als geen opzegtermijn is overeengekomen, bepaalt de wet dat deze minimaal vier maanden is. Als de overeenkomst meer dan drie jaren heeft geduurd, is de opzegtermijn vijf maanden. Na zes jaar looptijd is de opzegtermijn zes maanden. Als in de overeenkomst wel een opzegtermijn is vastgesteld, moet deze minimaal een maand zijn in het eerste jaar, minimaal twee maanden in het tweede jaar en drie maanden als de overeenkomst drie jaar of langer heeft geduurd. Een langere opzegtermijn overeenkomen is mogelijk, maar dan geldt dat de opzegtermijn voor de principaal niet korter mag zijn dan voor de handelsagent.

Advocaat agentuurovereenkomst

Een contractenrecht advocaat kan adviseren in de keuze tussen de distributieovereenkomst of agentuurovereenkomst. Ook kan deze dergelijk overeenkomsten opstellen, controleren of adviseren bij opzegging of ontbinding van een agentuurovereenkomst.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media