Aanspraken werknemer bij onterecht ontslag lopen hoog op!

Schadevergoeding

De schade die bij een onrechtmatige daad voor vergoeding in aanmerking komt bestaat uit vermogensschade en ander nadeel voor zover de wet op vergoeding daarvan recht geeft. Onder vermogensschade moet gederfde winst (misgelopen inkomsten) en geleden verlies worden verstaan. Dat laatste omvat bijvoorbeeld reparatiekosten die door de onrechtmatige daad noodzakelijk werden.

Doel van schadevergoeding

Het doel van schadevergoeding is om het slachtoffer terug te brengen in de situatie waarin hij zou hebben verkeerd als geen sprake zou zijn geweest van een onrechtmatige gedraging. Van belang is daarom dat tussen de onrechtmatige daad en de schade een causaal verband bestaat. In Nederland kennen we geen ‘punitive damages’, waarbij bovenop vergoeding van de schade een soort bestraffende boete wordt opgelegd. Wel kan in sommige gevallen ook immateriële schade worden vergoed.

Vergoeding immateriële schade

Onder ‘ander nadeel’ valt immateriële schade, zoals bij lichamelijk of geestelijk letsel of aantasting van een persoon in eer en goede naam. In Nederland zijn naar aanleiding daarvan toegekende vergoedingen, ook wel smartengeld genoemd, relatief laag. Daarnaast wordt alleen vergoeding van deze schade toegewezen in specifiek in de wet genoemde gevallen. Die gevallen zijn bijvoorbeeld opzettelijke smaad of laster en lichamelijk letsel.

Causaal verband

De schade die voor vergoeding in aanmerking komt moet het gevolg zijn van de onrechtmatige gedraging. Als de schade ook zou zijn ontstaan zonder de onrechtmatige daad, dan ontbreekt het causaal verband en komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking. Het bestaan van het causaal verband zal door het slachtoffer bewezen moeten worden. Soms is echter de omkeringsregel van toepassing. Dat is het geval als een norm is overtreden die specifiek tegen een bepaalde schade beschermt. Een voorbeeld daarvan is het verbod om te rijden onder invloed van alcohol: die norm strekt tot het voorkomen van verkeersongevallen. Als zich dan toch een verkeersongeval voordoet, is het aan de dader te bewijzen dat van causaal verband (tussen onder invloed rijden en het ongeval) geen sprake is.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media