advocaat bij aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Om iemand als dader van een onrechtmatige daad aan te kunnen spreken om tot vergoeding van de geleden schade over te gaan, is vereist dat hij aansprakelijk is. Aansprakelijkheid wil zeggen dat iemand gehouden is om aan een verbintenis te voldoen. Deze persoon kan tot nakoming van die verbintenis worden ‘aangesproken’. Zo rust op degene die een onrechtmatige daad pleegde de verbintenis om de schade van het slachtoffer te vergoeden. Vereist is wel dat de onrechtmatige daad kan worden toegerekend.

Aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad

Van aansprakelijkheid voor een onrechtmatige daad is sprake als de gedraging aan deze dader kan worden toegerekend. Dat is het geval indien hij er schuld aan heeft. Van schuld is sprake indien iemand van de gedraging een verwijt kan worden gemaakt. Ook kan toegerekend worden als de wet dit bepaalt. Zo wordt bijvoorbeeld de onrechtmatige daad van de werknemer aan de werkgever toegerekend en is deze laatste dus voor de daad van zijn werknemer aansprakelijk. Ook kennen we toerekening krachtens verkeersopvatting: bijvoorbeeld als de schade buiten schuld maar als gevolg van onervarenheid is veroorzaakt: toerekening aan de dader wordt dan wenselijk geacht.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij onrechtmatige daad

Een rechtspersoon zoals een B.V. of N.V. kan zelfstandig schuldig zijn aan het plegen van een onrechtmatige daad. In beginsel is dan ook de vennootschap zelf aansprakelijk voor een onrechtmatige daad en niet het bestuur. Dat kan echter anders zijn indien het bestuur wist of behoorde te weten dat door de gedraging schade zou ontstaan of als crediteuren doelbewust zijn benadeeld. Daarnaast kan het bestuur ook aansprakelijk zijn omdat het persoonlijk betrokken is bij de onrechtmatige daad of als het bestuur willens en wetens bewerkstelligt dat de vennootschap zich schuldig maakt aan wanprestatie.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media