Beveiliger meldt geldvondst niet: ontslag op staande voet terecht?

Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad is een gedraging die in strijd is met de wet, inbreuk maakt op het recht van iemand anders of een gedraging die ‘maatschappelijk onbetamelijk’ (zoals hinder) is. Degene die een onrechtmatige daad pleegt, is verplicht de schade die daarvan het gevolg is te vergoeden. Er moet dan wel sprake zijn van causaal verband. Het niet nakomen van een overeenkomst is geen onrechtmatige daad, maar wanprestatie.

Vereisten onrechtmatige daad

Voor een recht op schadevergoeding moet aan vijf vereisten zijn voldaan. Om te beginnen moet de gedraging onrechtmatig zijn. De gedraging moet daarnaast ook jegens het slachtoffer onrechtmatig zijn. Bovendien moet de schade aan de dader kunnen worden toegerekend: er moet bijvoorbeeld sprake zijn van schuld aan de gedraging. Tenslotte moet er sprake zijn van schade bij het slachtoffer (niet een derde) en moet deze schade het gevolg zijn van de gedraging.

Onrechtmatigheid

Een gedraging is onrechtmatig als inbreuk wordt gemaakt op iemands recht, zoals een eigendomsrecht, het recht op eer en goede naam en lichamelijke integriteit. Smaad en laster zijn voorbeelden van inbreuken op iemands recht. Ook kan sprake zijn van onrechtmatigheid indien de gedraging in strijd is met de wet of een wettelijke plicht. Dat is bijvoorbeeld het geval als een vergunning wordt overtreden of als strafbaar wordt gehandeld. Onrechtmatig zijn ook gedragingen in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid (het ongeschreven recht), zoals het in het leven roepen van een gevaarlijke situatie, roekeloos handelen met gevaar als gevolg.

Causaal verband en omkeringsregel

Voor vergoeding komt alleen de schade in aanmerking die ook daadwerkelijk het gevolg is van de onrechtmatige gedraging. Het slachtoffer zal dat causale verband moeten bewijzen. Wel kan de omkeringsregel van toepassing zijn. Dat is het geval als een norm is overtreden die tegen een specifiek gevaar beschermd en dat gevaar zich vervolgens verwezenlijkt. In dat geval is het aan de dader om te bewijzen dat de schade zich ook zonder zijn gedraging zou hebben voorgedaan.

Advocaat bij onrechtmatige daad

Tenslotte moet ook zijn voldaan aan het relativiteitsvereiste: de overtreden norm moet strekken tot bescherming van het belang dat is geschonden. Zo is door de Hoge Raad bepaalt dat een tandarts die zonder diploma zijn vak uitoefent, weliswaar onrechtmatig handelt, maar dat de geschonden norm niet strekt tot het beschermen van de bedrijfsbelangen van concurrerende tandartsen. Jegens zijn concurrenten handelde de tandarts dus niet onrechtmatig, maar jegens zijn patiënten wel.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media