advocaat aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de verplichting om de schade van een partij te vergoeden. Een ondernemer zal bijvoorbeeld in het geval van wanprestatie of fouten jegens zijn wederpartij aansprakelijk zijn voor de daardoor veroorzaakte schade. Algemene voorwaarden bevatten vaak een bepaling die de aansprakelijkheid van de ondernemer beperken of uitsluiten. Een dergelijke bepaling wordt ook wel een exoneratiebeding genoemd.

Overeenkomst met consument: grijze lijst

Als de wederpartij consument is, dan is er in beginsel sprake van een onredelijk bezwarend beding: het is namelijk een bepaling die op de grijze lijst staat. Is de wederpartij geen consument, dan is het exoneratiebeding geldig.

Aansprakelijkheid in algemene voorwaarden

Ook als de grijze lijst niet van toepassing is – dat is het geval indien de overeenkomst is gesloten met een rechtspersoon of met een persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf – zijn er omstandigheden waarin geen beroep op het exoneratiebeding gedaan kan worden. De redelijkheid en billijkheid staan dat dan in de weg. Dit zal het geval zijn indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer. Van belang is ook de vraag in welke mate waarin de ondernemer is tekortgeschoten. Ook het feit dat de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden wordt uitgesloten, en niet duidelijk in de overeenkomst zelf, is een omstandigheid die meespeelt in het beantwoorden van de vraag of een beroep op de bepaling wel redelijk is.

Veel voorkomende exoneratiebedingen

Exoneratiebedingen die we vaak tegenkomen zijn bepalingen die de aansprakelijkheid beperken tot de hoogte van de uitkering van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook komt het vaak voor dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot de hoogte van de koopsom van een product of van de factuur van een dienstverlener.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media