Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bepalingen die bedoeld zijn om van meerdere overeenkomsten deel uit te maken. In de algemene voorwaarden zijn meestal bepalingen opgenomen over de manier hoe de overeenkomst tot stand komt, hoe deze ontbonden wordt, eventueel een eigendomsvoorbehoud of bepalingen over het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid van de ondernemer (ook wel ‘exoneratie‘ genoemd).

Algemene voorwaarden van toepassing?

Omdat de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van het contract, moet degene met wie het gesloten wordt er wel kennis van kunnen nemen. Daarom staat in de wet dat algemene voorwaarden vernietigbaar zijn als ze niet aan de wederpartij ter hand zijn gesteld of niet toegankelijk zijn op de plek waar de overeenkomst is gesloten. Bij een overeenkomst die online wordt gesloten, moeten de voorwaarden bovendien opgeslagen kunnen worden. Tenslotte moet in de overeenkomst of offerte worden verwezen naar de algemene voorwaarden en moet zijn bepaald dat ze van toepassing zijn.

Als twee ondernemers met elkaar een overeenkomst sluiten, dan komt het voor dat zij allebei verwijzen naar hun eigen algemene voorwaarden. In geval van een conflict is dan vaak onduidelijk welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Dat noemen we de Battle of forms.

Bepalingen mogen niet onredelijk bezwarend zijn

De bepalingen in de algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. Of dat zo is moet onder meer bepaald worden aan de hand van de aard en inhoud van de overeenkomst. In de wet zijn twee lijsten opgenomen van algemene voorwaarden waarvan er op voorhand van wordt uitgegaan dat deze onredelijk bezwarend zijn indien een particulier partij is. Deze lijsten worden de zwarte en grijze lijst genoemd.

Advocaat voor algemene voorwaarden

Een voorbeeld van algemene voorwaarden zie je bij het afsluiten van een mobiele-telefoonabonnement. In het contract zelf staat dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat ze je bij het sluiten van het contract zijn overhandigd. De voorwaarden krijg je dan mee naar huis. Ook bij het afgeven van een jas bij een garderobe zijn vaak algemene voorwaarden van toepassing. Het bordje waarop staat dat de directie niet aansprakelijk is voor verlies of diefstal, is een voorbeeld van een veel gebruikte algemene voorwaarde.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media